Photo Gallery


Gho Samrakshanam :

Vanaspathi Samrakshanam :

VEDHA SAMRAKSHANAM:

YAGNYA SAMRAKSHANAM:

AALAYA SAMRAKSHANAM:

VIDHYA DHANAM:

NAAMA KENDRAM:

NAAMA SANKEERTHANAM:

ANNA DHAANAM: